Analog Frekvensplan

logo-svt1 SVT1 C06   182,25 MHz
logo-svt2 SVT2 C08   196,25 MHz
 logo-svt24 SVTB/SVT24 S07   147,25 MHz
 logo-tv4 TV4 S08   154,25 MHz
 logo-kunskapskanalen Kunskapskanalen S09   161,25 MHz
 logo-tv3 TV3 C11   217,25 MHz
 logo-kanal5 Kanal 5 S19   287,25 MHz
 logo-tv6 TV6 S14   252,25 MHz
 logo-sjuan Sjuan S17   273,25 MHz
 logo-tv8 TV8 S18   280,25 MHz
 logo-kanal9 Kanal 9 S13   245,25 MHz
TV4 Fakta S16   266,25 MHz
 logo-tv10 TV10 S15   259,25 MHz
 logo-kanal11 TV11 S11   231,25 MHz
 logo-tv12 TV12 S20   294,25 MHz